برگشت کامل هزینه طراحی در صورتی که طراحی ما مورد پسند شما واقع نشود !

برگشت کامل هزینه طراحی در صورتی که طراحی ما مورد پسند شما واقع نشودیکی از وجه تمایز های وبسایت طرح خاص با دیگر همکاران ، این است که طرح خاص ، مشتری را وادار به پذیرش طراحی انجام شده نمی کند و در صورتی که مشتری هیچ کدام از طراحی های انجام شده توسط ما را نپسندد و تایید نکند ؛ وجه پرداختی بابت طراحی را بدون هیچ قید و شرطی به او بر می گردانیم .

امیدواریم با این رویه ، مشتریان ما با آسودگی خاطر بیشتر ، طراحی کارت خود را به ما بسپارند .